жэрахъэ


жэрахъэ

адыгэ шхыныгъуэ, мэл кIэтIий гъэкъэбзар зэрыхъарэ зыгъэгуакIуэ шхынхэдзэхэр лэпсым хэлъу гъэвауэ
адыгское блюдо из очищенных и сплетенных бараньих кишок, сваренных со специями

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.